U16 Cup Boys

Deadline 29/9/17

1 Harris
v
BYE
2 BYE
v
Kenilworth
3 Stratford*
2 v 0
St Thomas More
4 Myton
0 v 2
Higham Lane
5 North Leamington
6 v 0
NCTC
6 Southam College
v
BYE
7 Ashlawn
9 v 2
Avon Valley
8 BYE
v
Polesworth

 

Harris v Kenilworth

Stratford  1 v 2 Higham Lane

North Leamington v Southam

Ashlawn v Polesworth

The winning team must telephone the result, straight after the match, to Steve Lloyd on 07572868454

 

 

 

Preliminary – Deadline 19/09/2015Preliminary – Deadline 19/09/2015